بازدید دانشجویی از دفتر «لیتوگرافی یاس»

این بازدید در قالب درس کاربینی دانشجویان رشته گرافیک برگزار شد

با توجه به حضور دانشجوهای رشته گرافیک در مرکز جهت ایجاد انگیزه و تقویت بنیه علمی و آشنایی با مشاغل مرتبط نسبت به برگزاری اردویی علمی در حوزه مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان برنامه ریزی های لازم توسط مدیر گروه محترم سرکار خانم کریم زاده انجام شد.

این اردو که در قالب درس کاربینی دانشجویان این رشته برگزار شده بود در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این بازدید دانشجویان با مراحل مختلف یک فرایند تبلیغاتی در حوزه چاپ و نشر آشنا شدند.