عدم آشنایی با استانداردهای بازار کار مهمترین مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی است

به منظور اجرای هر چه بهتر درس کاربینی و به منظور آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار و همچنین معرفی کارآموز به محیط های فعالیت صاحبان کار، سومین جلسه در این حوزه با حضور جناب آقای مهندس سلامت مدیریت مجموعه لیتوگرافی آبان برگزار شد.

سلامت بیان کرد: عدم آشنایی با استانداردهای بازار کار  مهمترین مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد که این مساله عامل شکست آنان در ابتدای کار خواهد شد.

سلامت در ادامه عدم بکارگیری کارآموزان در حوزه تخصصی خود و بها ندادن به آنها در طول دوره را باعث عدم خروجی مناسب این واحد درسی دانست.

ایشان انجام یک پروزه در طول دوره کارورزی را موجب شکوفایی استعداد دانشجو و ایجاد تحرک و پویایی کارورز برشمرد.