ردیفنام و نام خانوادگی مشاور
مدرک تحصیلیسوابقحوزه فعالیتتاریخ حضور در مرکزساعات حضوردرخواست نوبت
1فاطمه ابولحسنیکارشناس ارشد روانشناسی شخصیتروانشناسمشاوره پیش از ازدواج (انتخاب اگاهانه و عاقلانه، شناخت تفاوت های فردی، نقاط مشترک، ویژگی های شخصیتی و.....)، اموزش مهارتهای حل تعارضات ویژه زوجین(خلع سلاح همسرانتقادگر و....)، اموزش مهارتهای زندگی(ارتباط موثر، همدلی، گوش کردن فعال، حل مسله، مدیریت هیجانات منفی؛ پرخاشگری، استرس، اضطراب و...)، مشاوره پیش و پس از طلاق، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/04/1417-18:30دریافت نوبت
2استاد احمد ترابیمتخصص روانشناسی بالینیعضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دارنده مجور تشخیص و درمان از اداره کل سازمان بهزیستی استان قم، کارشناس بهداشت روان و مشاوره بیماری های امیزشی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم، مترجم، مولف و پژوهشگرحوزه روانشناسی بالینیحوزه های تخصصی روان درمانی اختلالات اعتیاد، اضطرابی، وسواس، پرخاشگری، افسردگی و....1399/04/2117-18:30دریافت نوبت
3دکتر ماشالله یزدیلیسانس روان شناسی عمومی، ارشد روان شناسی بالینی، دکتری تخصصی وحرفه ای روان شناسی سلامتمدرس دانشگاهارزیابی ویژگی های شخصیتی و روان شناختی متناسب با انتخابهای شغلی مراجعان، ارزیابی استعدادهای شغلی مراجعان، تشخیص اختلالات شخصیتی و روان شناختی، انجام ازمون های هوش و توانمندی های روان شناختی مراجعان، انتخاب رشته ی تحصیلی، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/04/2817-18:30دریافت نوبت
4فاطمه ابولحسنیکارشناس ارشد روانشناسی شخصیتروانشناسمشاوره پیش از ازدواج (انتخاب اگاهانه و عاقلانه، شناخت تفاوت های فردی، نقاط مشترک، ویژگی های شخصیتی و.....)، اموزش مهارتهای حل تعارضات ویژه زوجین(خلع سلاح همسرانتقادگر و....)، اموزش مهارتهای زندگی(ارتباط موثر، همدلی، گوش کردن فعال، حل مسله، مدیریت هیجانات منفی؛ پرخاشگری، استرس، اضطراب و...)، مشاوره پیش و پس از طلاق، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/05/0417-18:30دریافت نوبت
5استاد احمد ترابیمتخصص روانشناسی بالینیعضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دارنده مجور تشخیص و درمان از اداره کل سازمان بهزیستی استان قم، کارشناس بهداشت روان و مشاوره بیماری های امیزشی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم، مترجم، مولف و پژوهشگرحوزه روانشناسی بالینیحوزه های تخصصی روان درمانی اختلالات اعتیاد، اضطرابی، وسواس، پرخاشگری، افسردگی و....1399/05/1117-18:30دریافت نوبت
6فاطمه ابولحسنیکارشناس ارشد روانشناسی شخصیتروانشناسمشاوره پیش از ازدواج (انتخاب اگاهانه و عاقلانه، شناخت تفاوت های فردی، نقاط مشترک، ویژگی های شخصیتی و.....)، اموزش مهارتهای حل تعارضات ویژه زوجین(خلع سلاح همسرانتقادگر و....)، اموزش مهارتهای زندگی(ارتباط موثر، همدلی، گوش کردن فعال، حل مسله، مدیریت هیجانات منفی؛ پرخاشگری، استرس، اضطراب و...)، مشاوره پیش و پس از طلاق، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/05/2517-18:30دریافت نوبت
استاد احمد ترابیمتخصص روانشناسی بالینیعضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دارنده مجور تشخیص و درمان از اداره کل سازمان بهزیستی استان قم، کارشناس بهداشت روان و مشاوره بیماری های امیزشی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم، مترجم، مولف و پژوهشگرحوزه روانشناسی بالینیحوزه های تخصصی روان درمانی اختلالات اعتیاد، اضطرابی، وسواس، پرخاشگری، افسردگی و....1399/06/0117-18:30دریافت نوبت
فاطمه ابولحسنیکارشناس ارشد روانشناسی شخصیتروانشناسمشاوره پیش از ازدواج (انتخاب اگاهانه و عاقلانه، شناخت تفاوت های فردی، نقاط مشترک، ویژگی های شخصیتی و.....)، اموزش مهارتهای حل تعارضات ویژه زوجین(خلع سلاح همسرانتقادگر و....)، اموزش مهارتهای زندگی(ارتباط موثر، همدلی، گوش کردن فعال، حل مسله، مدیریت هیجانات منفی؛ پرخاشگری، استرس، اضطراب و...)، مشاوره پیش و پس از طلاق، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/06/1517-18:30دریافت نوبت
استاد احمد ترابیمتخصص روانشناسی بالینیعضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دارنده مجور تشخیص و درمان از اداره کل سازمان بهزیستی استان قم، کارشناس بهداشت روان و مشاوره بیماری های امیزشی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم، مترجم، مولف و پژوهشگرحوزه روانشناسی بالینیحوزه های تخصصی روان درمانی اختلالات اعتیاد، اضطرابی، وسواس، پرخاشگری، افسردگی و....1399/06/2217-18:30دریافت نوبت
دکتر ماشالله یزدیلیسانس روان شناسی عمومی، ارشد روان شناسی بالینی، دکتری تخصصی وحرفه ای روان شناسی سلامتمدرس دانشگاهارزیابی ویژگی های شخصیتی و روان شناختی متناسب با انتخابهای شغلی مراجعان، ارزیابی استعدادهای شغلی مراجعان، تشخیص اختلالات شخصیتی و روان شناختی، انجام ازمون های هوش و توانمندی های روان شناختی مراجعان، انتخاب رشته ی تحصیلی، مشاوره تحصیلی در زمینه های(افت تحصیلی، فنون مطالعه و یادگیری، تکنیک های تمرکز، کاهش اضطراب و......)1399/06/2917-18:30دریافت نوبت
0/5 (0 Reviews)